``

Dạng 2 | Câu 3 - 4 :Chọn câu có ý nghĩa giống với phần gạch chân

Thời gian làm bài : 50 phút

Điểm : 36 điểm

Cấp độ sơ cấp

Đề đọc

※ [3~4] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오. (각 2점)

Câu 1

동생은 차를 타기만 하면 멀미를 한다.

Câu 2

이 컴퓨터는 낡아서 수리해 봐야 오래 쓰기 어렵다.

※ [3~4]다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 3

계속 웃고 다니는 걸 보니 좋은 일이 있나 보다.

※ [3~4]다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 5

아침에 늦게 일어나는 바람에 기차를 놓쳤다.

Câu 6

경기에서 이기고 지는 것은 연습하기에 달려 있다.

※ [3~4] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오. (각 2점)

Câu 7

아기가 자고 있어서 깨지 않게 조용히 방 안으로 들어갔다.

Câu 8

한국어 실력을 늘리고자 한국 신문과 방송을 자주 봤다.

[3~4] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

Câu 9

정부는 일자리를 늘리고자 새로운 정책을 수립했다.

Câu 10

태어난 지 얼마 안 되어 서울로 왔으니 서울이 고향인 셈이다. 

※ [3~4]다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 11

서둘러 나온 탓에 책상 위에 있는 지갑을 안 가지고 나왔다..

Câu 12

후배가 한 잘못을 알고 있었지만 미안해할까 봐 모르는 척했다.

※ [3~4]다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 13

먹구름이 몰려오는 걸 보니 비가 올 모양이다.

Câu 14

다른 옷가게에 가 봐야 값은 여기와 비슷할 것이다.

[3~4]다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오.

Câu 15

어제 본 공연은 눈물이 날 정도로 감동적이었다.

Câu 16

두 사람은 오랫동안 알고 지냈지만 직장 동료 사이일 뿐이다.

※ [1~2]( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.(각 2점)

Câu 17

해가 뜨는 것을 (        )아침 일찍 일어났다.

Câu 18

무슨 일을 (         )열심히 하는 것이 중요하다.